22 nentor 2013

Me 22 nentor 2013,Shoqeria paraqiti prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane kerkesen per hapjen e procedurave te falimentit, kerkese e cila bazohej ne gjendjen e paaftesise paguese te Shoqerise ndaj furnitoreve dhe kreditoreve te saj per detyrimet e pagueshme ne daten e tyre te maturimit, gjendje e cila parashikohej te perkeqesohej ne te nje ardhme te afert.

22 janar 2014

Kerkesa per hapjen e procedurave te falimentit u pranua nga Gjykata, e cila me daten 22 janar 2014 shpalli hapjen e procedurave te falimentit (Vendimi 580, date 22.01.2014). Administrator falimenti u caktua Znj. Ingegerta Bebi. Ne vendimin e saj Gjykata caktoi daten 22 prill 2014 si data e depozitimit te pretendimeve nga ana e kreditoreve si dhe data e Mbledhjes se Kreditoreve per Raportim. Vendimi i Gjykates percakton gjithashtu mbajtjen e Mbledhjes se Kreditoreve per Verifikim brenda 60 diteve nga afati i depozitimit te pretendimeve nga ana e kreditoreve.

26 mars 2014

Gjykata, me vendimin 4000, date 26 mars 2014, beri zevendesimin e administratores se falimentit me kerkesen e kesaj te fundit. Administratore falimenti u caktua Znj. Laura Qorlaze.

22 prill 2014

Mbledhja Kreditoreve per Raportim u mbajt ne daten 22 prill 2014. Ne kete mbledhje u perzgjodh Komiteti i Kreditoreve i perbere nga 7 (shtate) anetare, dhe konkretisht: perfaqesues te bankave (2 perfaqesues), perfaqesues te aeroporteve (2 perfaqesues),  perfaqesues te kreditoreve te tjere (1 perfaqesues), perfaqesues te organeve tatimore (1 perfaqesues) dhe perfaqesues te punonjesve (1 perfaqesues). Ne kete mbledhje u caktua data 23 qershor 2014 si date per mbledhjen e perbashket per raportim dhe verifikim

8 maj 2014

Me 8 maj 2014 u mbajt Mbledhja e Komitetit te Kreditoreve me rend dite aprovimin e shitjes se nje pjese te aseteve (pjese kembimi) te shoqerise Belle Air sh.p.k.

19 maj 2014

Me 19 maj 2014 u mbajt Mbledhja e Komitetit te Kreditoreve me rend dite aprovimin e shitjes se nje pjese te aseteve (pjese kembimi, autovetura dhe mobilje & orendi zyre) te shoqerise Belle Air sh.p.k.

23 qershor 2014

Ne Mbledhjen e Kreditoreve per Raportim dhe Verifikim mbajtur me 23 qershor 2014, u caktua data 21 korrik 2014 per diskutimin e raportit te pergatitur nga administratorja e falimentit.

21 korrik 2014           

Ne daten 21 korrik 2014, ora 14:15 prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u mbajt Mbledhja e Kreditoreve per Raportim dhe Verifikim ne te cilen u prezantua raporti i pergatitur nga administratorja e falimentit, dhe u bene pyetje dhe komente nga ana e kreditoreve te pranishem ne mbledhje ne lidhje me raportin te cilat u sqaruan nga ana e administratores se falimentit. Ne kete seance, Gjykata mori vendim per vijimin e procesit te falimentit me likuidim te shoqerise Belle Air sh.p.k.

8 shtator 2014

Ne date 8 shtator 2014 u mbajt Mbledhja e Kreditoreve mbi shqyrtimin e pretendimeve te paraqitura. Per shkak te numrit te madh te pjesemarresve, mbledhja u perqendrua vetem tek pasagjeret qe ishin regjistuar ne mbledhje tek gjykatesi. 

15 shtator 2014

Ne daten 15 shtator 2014, ora 15:00 prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u zhvillua Mbledhja e Kreditoreve mbi  shqyrtimin  e pretendimeve te paraqitura. Ne kete mbledhje nga Administratorja e Falimentit u propozua qe verifikimi i pretendimeve te kreditoreve te behet jashte seancave gjyqesore ne takime individuale me kreditoret sipas listave qe jepen ne rubriken “Njoftime”. Propozimi i Administratores se Falimentit u pranua nga Mbledhja e Kreditoreve dhe Gjyqtari.

31 tetor 2014

Nga data 17 shtator 2014 deri me 17 tetor 2014 u organizuan takime me kreditoret e shoqerise me qellim verifikimin e pretendimeve te paraqitura dhe saktesimin e diferencave. Oraret e takimeve me agjencite, bankat dhe kreditoret e tjere jane dhene ne listat ne vijim. Pasagjeret dhe ish-punonjesit u paraqiten prane shoqerise dhe moren sqarime ne lidhje me pretendimet e paraqitura prej tyre.

Oraret e Takimeve te Verifikimit te Pretendimeve me Agjencite / Timetable of Claim Verification Meetings with Agencies

 

 

Agjencia/ Agency

 

 

Data & Ora e Takimit / date and Time of Meeting

Albanian Travel and Hospitality Service

17 /09/2014; H 9:30

Migena Marku

17 /09/2014; H 11:00

Jon impex

17 /09/2014; H 11:30

Bulik Kapidani

18 /09/2014; H 9:30

Arben Marku

18 /09/2014; H 11:00

Anglia

18 /09/2014; H 11:30

Monika Jolldashi

19 /09/2014; H 9:30

Planet

19 /09/2014; H 11:00

MARIO ARKAXHIU

19 /09/2014; H 11:30

Lacaj

22 /09/2014; H 9:30

Adrian Aliu

22 /09/2014; H 11:00

HAXHIRE GEGA

22 /09/2014; H 11:30

Petrit Ara

23 /09/2014; H 9:30

GENTIANA KALAJA

23 /09/2014; H 11:00

Friends Travel Agency ( L.Goga)

23 /09/2014; H 11:30

Arben Shima

24 /09/2014; H 9:30

Delfini 2

24 /09/2014; H 11:00

Brian Muriqi

24 /09/2014; H 11:30

CARNET VOLA ALBA

25 /09/2014; H 9:30

Mrike Lekgjonaj

25 /09/2014; H 11:00

Ambasada Italiane

25 /09/2014; H 11:30

ISHULLI

26 /09/2014; H 9:30

ARDIAN GJONI

26 /09/2014; H 11:00

Mirela Trumci

26 /09/2014; H 11:30

GJONI ALLABEJ

19 /09/2014; H 12:30

Halil Kariqi

26 /09/2014; H 11:00

Klodian Shqau

26 /09/2014; H 11:30

Urim Basha

19 /09/2014; H 14:30

Bardhi Travel

19 /09/2014; H 15:30

Carnet VIGA

19 /09/2014; H 16:30

Stefan Todhe

22 /09/2014; H 12:30

MIRLANDA LENCKA

22 /09/2014; H 14:30

Ermelinda Jakova

22 /09/2014; H 15:30

Manjola Kume

22 /09/2014; H 16:30

AUREL SARACI  

23 /09/2014; H 12:30

Vasilika Varoshi

23 /09/2014; H 14:30

Agron Ceka

23 /09/2014; H 15:30

SALILLARI H.T.K

23 /09/2014; H 16:30

Carnet Missionario Diocesano

24 /09/2014; H 12:30

Kastrati sh.a.

24 /09/2014; H 14:30

Fabjan Palushani

24 /09/2014; H 15:30

Renila Tabaku

24 /09/2014; H 16:30

ILIR CAMAJ

25 /09/2014; H 12:30

Altin Mata

25 /09/2014; H 14:30

Esmeralda Belaj

25 /09/2014; H 15:30

 

Oraret e Takimeve te Verifikimit te Pretendimeve me Kreditoret / Timetable of Claim Verification Meetings with Creditors

Kreditori / Creditor

Data / Date

Ora / Time

Tirana International Airport

17 shtator 2014

10:00

Pro Credit

17 shtator 2014

10:00

Unicredit (Daniel Aviation)

18 shtator 2014

10:00

Societe Generale

18 shtator 2014

11:00

Venezia

18 shtator 2014

12:00

SEA/SEA Handling/Puglia

19 shtator 2014

10:00

Raiffeisen Bank

19 shtator 2014

11:00

Volito Aviation

19 shtator 2014

12:00

Roma

19 shtator 2014

16:00

Unicredit (Daniel Aviation)

19 shtator 2014

17:00

Intesa Bank

22 shtator 2014

10:00

Infosoft systems sh.a

22 shtator 2014

10:00

Albanian Motor Company

22 shtator 2014

11:00

Balla Tours

22 shtator 2014

12:00

Shell Italia Aviazione S.R.L.

22 shtator 2014

12:30

Verona/Genova/Firence/Ancona

22 shtator 2014

15:00

TEN AIRWAYS S.R.L

23 shtator 2014

10:00

Banka Kombetare Tregtare

23 shtator 2014

10:00

Elton Peshkopija

23 shtator 2014

11:00

Atitech S.p.a

23 shtator 2014

12:30

CIT

23 shtator 2014

15:00

HMRC AIR PASSENGER DUTY UK

24 shtator 2014

10:00

Lufthansa Technik

24 shtator 2014

10:30

Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Gluecksspiel (Austriake)

24 shtator 2014

11:30

Albdesign shpk

24 shtator 2014

12:00

Pisa/Bologna/Cuneo/Peruxhia

24 shtator 2014

15:00

Lufthansa Technik Milano

25 shtator 2014

10:00

Thales Avionics

25 shtator 2014

11:00

ARINC.inc

25 shtator 2014

11:30

Swissport (Hellas , Hellas Sud + Stansted)

25 shtator 2014

12:00

Trieste/Bergamo/Treviso/Pescara

25 shtator 2014

15:00

Autoriteti I Aviacionit Civil

26 shtator 2014

10:00

Rina Albania Shpk

26 shtator 2014

12:00

Classic Shpk

26 shtator 2014

12:30

ANTA/ALBCONTROL

26 shtator 2014

15:00

Capital Tirana Hotel

29 shtator 2014

10:00

GIPS-KARTON Shpk

29 shtator 2014

11:00

Risto  Group Shpk

29 shtator 2014

12:00

Albtelecom sha

29 shtator 2014

15:00

Premium Print Sh.p.k

30 shtator 2014

10:00

Eurodrink

30 shtator 2014

11:00

Primo Communications Shpk

30 shtator 2014

12:00

Coli's 2008

30 shtator 2014

12:30

Helvetica Profarm

30 shtator 2014

14:30

Sabena Technics FNI

01 tetor 2014

10:00

Serenissima Ristorazione

01 tetor 2014

11:00

Airfrance Industries

01 tetor 2014

11:30

Messer Albagaz Sh.p.k

01 tetor 2014

12:00

Vodafone Albania sha

02 tetor 2014

10:00

Armir Shpk

02 tetor 2014

11:30

Comando Provinciale Vigili

02 tetor 2014

12:00

 

Ne daten 31 tetor 2014, ora 13:00 prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u mbajt Mbledhja e Kreditoreve mbi  rezultatet e shqyrtimit te pretendimeve te paraqitura, ku moren pjese kreditoret e shoqerise Belle Air sh.p.k. 

14 nentor 2014

Ne daten 14 nentor, ora 13:30 prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u mbajt Mbledhja e Kreditoreve mbi  rezultatet e shqyrtimit te pretendimeve te paraqitura, ne te cilen disa nga kreditoret e shoqerise paraqiten kerkesen e tyre per sqarim te shumave te kundershtuara nga Administratorja e Falimentit.

12 dhjetor 2014

Mbledhja e Kreditoreve mbi rezultatet e verifikimit te pretendimeve te paraqitura nga disa kreditore ne mbledhjen e 14 nentorit, e planifikuar te zhvillohej me date 12 dhjetor 2014, u shty nga gjyqtari me date 24 dhjetor 2014, ora 14:30.

24 dhjetor 2014

Ne date 24 dhjetor 2014, ora 14.30, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u mbajt Mbledhja e Kreditoreve. Ne kete mbledhje Administratorja e Falimentit paraqiti: Raportin mbi Tabelat Perfundimtare te Pretendimeve te Verifikuara, Raportin e Perditesuar mbi Masen e Falimentit dhe Raportin mbi Rradhen e Preferimit. Gjate mbledhjes dy prej kreditoreve kerkuan me shume kohe per verifikimin e shumave te pretenduara te kundershtuara nga Administratorja e Falimentit. Gjykatesi vendosi t’i jepte ketyre kreditoreve kohe shtese deri me date 26 janar 2015. 

29 janar 2015

Gjykata, ne Mbledhjen e Kreditoreve te mbajtur me date 29 janar 2015, ora 15.00, vendosi pranimin e kerkeses per doreheqje te Znj. Laura Qorlaze dhe caktimin e administratores se re te falimentit, znj. Arieta Cumani.  

11 shkurt 2015

Ne seancen e mbajtur me date 11 shkurt 2015, ora 14.30, u prezantua administratorja e re e falimentit znj. Arieta Cumani.

14 prill 2015

NE seancen e mbajtur me date 14 prill 2015, ora 15.00, kreditoret paraqiten kundershtimet e tyre kunder radhes se preferimit. Aviacioni Civil duhet paraqes pretendimin me shkrim bashkengjitur dokumentat justifikuese.

21 prill 2015

Ne seancen e mbajtur me date 21 prill 2015, ora 15.30,  Aviacioni Civil paraqiti pretendimin me shkrim bashkengjitur dokumentat justifikuese per administratorin falimentit.

04 maj 2015

SHPALLJE PUBLIKE :

Ne perfundim te mbledhjes se verifikimit te pretendimit te kreditoreve te subjektit “Belle Air” ne administrim, shqyrtimit te kerkeses dhe dokumentacionit te paraqitur prej tyre, Ju bejme me dije publike, listen e emrave te kreditorve, kerkesa e te cileve eshte kundershtuar nga Administratorja e Falimentit.

Ne tabele pasqyrohet emri i kreditorit, kerkesa e pavertetuar prej tij, dhe arsyet perkatese.

Ne baze te nenit 146 te Ligjit per Falimentin, Ju bejme publike kete tabele, duke Ju informuar te paraqiteni prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, per t’u paisur me nje kopje te saj si dhe per te ushtruar te drejten e fillimit te procedures se vertetimit te pretendimeve Tuaja. Nje kopje e kesaj tabele, eshte e publikuar ne faqen e Gazetes SHQIPTARE, date 06.05.2015, si dhe ne kendin e afishimeve publike prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

TABELAT E PRETENDIMEVE TE KUNDERSHTUARA SHOQERIA DEBITORE BELLE AIR SH.P.K.

PRETENDIMET E KUNDERSHTUARA TE PUNONJESVE

<

Nr. Rendor

Emri i punonjesit

 Pretendimi i kundershtuar
(ne Leke)

 Arsyet e kundershtimit te pretendimit

1

Xhemile Borici

15,191

Punonjesi nuk ka vertetuar pretendimin (ka llogaritur me perafersi vlerat)

2

Elida Beqiri

8,278

Punonjesi nuk ka vertetuar pretendimin (ka llogaritur ne pretendim tetorin si muaj te plote, nderkohe ka vetem 22 dite pune kalendarike)

3

Enio Sinjari

1,498,988

Punonjesi ka llogaritur demshperblim si dhe janarin si muaj te plote si dhe nuk ka llogaritur vleren e paradhenies per te cilat nuk ka kthyer dokumentat mbeshtetes.

4

Jesus Sanchez Bernal

946,545

Punonjesi nuk ka vertetuar pretendimin (ka pretenduar per cdo muaj vlera me te larta sec i takojne nga borderoja)

5

Dalina Gjicali

                82,403

Punonjesi nuk ka llogaritur vleren e aktivit te pakthyer

6

Eno Boci

                66,124

Punonjesi pretendon janarin muaj te plote nderkohe qe eshte i cdeklaruar qe ne 11.01.14.

7

Serghei Burcutov

          1,309,592

Punonjesi nuk ka  mbeshtetur pretendimin

8

Alban Bicaku

                41,526

Punonjesi ka perllogaritur disa vlera pagash bruto

9

Rene Verhagen

                29,574

Llogaritja eshte bere ne menyre te perafert nga ana e punonjesit

10

Jorida Meta

                23,814

Punonjesi ka llogaritur ne pretendim janarin si muaj te plote

11

Klodian Dhaskali

                65,085

Punonjesi nuk ka llogaritur vleren e paradhenies per te cilat nuk ka kthyer dokumenta justifikues ne shoqeri si dhe janarin e ka llogaritur muaj te plote

12

Roland Asqeriu

                29,692

Punonjesi ka pretenduar edhe page per tetorin nderkohe qe ka filluar pune me 8/11/13, edhe janarin e ka perllogaritur te plote

13

Ilir Malindi

                18,331

Punonjesi ka llogaritur ne pretendim janarin si muaj te plote si edhe tetorin si te papaguar nderkohe qe rezulton i paguar

14

Mustaf Kovaci

                85,174

Punonjesi nuk ka llogaritur vleren bruto per detyrimin qe i ka shoqeria, si dhe ka llogaritur nje vlere me te larte per lejet.

15

Aristidis Babaletsos

                37,533

Punonjesi ka llogaritur Janarin me perafersi me shume se cfare i takon per 22 dite kalendarike

16

Laurenc Zaka

                89,131

Punonjesi pretendon vjetersi (nuk i takon pasi ka filluar ne 01.06.12) si dhe janarin e ka llogaritur te plote

17

Fatjona Toska

              103,906

Punonjesi  ne pretendim nuk ka llogaritur mbajtjet per telefon nentor-janar 2014, si dhe pretendon page per janarin nderkohe qe eshte larguar qe ne 19.12.13

18

Eraldo Dema

                64,759

Punonjesi pretendon tetorin dhe janarin te plote nderkohe qe tetorin e ka marre te gjithin (eshte paguar), ndersa janari duhet per 22 dite.

19

Aida Bitri

              488,356

Punonjesi nuk ka perllogaritur sakte vjetersine ne pune, ka llogaritur janarin te plote dhe nuk ka llogaritur mbajtjet per telefon

20

Alma Beçoku

              121,379

Punonjesi nuk e ka mbeshtetur pretendimin (ka llogaritur bruto vlerat si dhe me perafersi vjetersine dhe lejet)

21

Alma Rexha

              102,168

Nga perfaqesuesi i punonjesit pretendohen vlera te pambeshtetura si dhe janarin si muaj te plote.

22

Altin Janko

                54,983

Nga perfaqesuesi i punonjesit pretendohen vlera te pambeshtetura .

23

Arbi Farka

                   1,048

Punonjesi nuk ka llogaritur mbajtjet e telefonit

24

Arsida Mezuraj

                74,921

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlera bruto dhe me perafersi si dhe pretendohet janari i plote nderkohe qe punonjesi eshte larguar qe ne 21.12.13.

25

Bedjola Rrushi

                13,340

Punonjesi ka llogaritur vlerat bruto, janarin te plote dhe nuk ka perfshire mbajtjen e telefonit.

26

Brunilda Hasa

                22,138

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur vlerat, bruto, janarin te plote si dhe vlerat e dietave nuk i ka te sakta.)

27

Bujar Haka

              193,229

Nga perfaqesuesi i punonjesit pretendohen vlera te pambeshtetura si dhe janarin si muaj te plote.

28

Dafina Turja

                89,559

Nga perfaqesuesi i punonjesit pretendohen vlerat bruto dhe dhjetorin dhe janarin si muaj te plote nderkohe qe punonjesi eshte e larguar qe ne 19.12.13

29

Dajana Dashi

              427,563

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka perllogaritur vlerat per vjetersi ne pune me perafersi.)

30

Daniela Cana

                75,540

Nga perfaqesuesi i punonjesit eshte perdorur vlera bruto ne perllogaritje, janari si muaj i plote si dhe nuk jane reflektuar mbajtjet e telefonit

31

Denisa Kolami

                31,123

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote si dhe nuk jane marre parasysh mbajtjet e telefonit

32

Dorian Greblleshi

                86,871

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur vlerat per vjetersi te peraferta, si dhe janarin si muaj te plote.)

33

Dorina Fetahu

                65,955

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote si dhe nuk jane marre parasysh mbajtjet e telefonit

34

Dritan Goxhaj

              128,099

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur janarin si muaj te plote si dhe nuk ka llogaritur ndalesat per paradhenie te pajustifikuara me dokumenta.)

35

Edjona Jashari

              158,471

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote si dhe nuk jane marre parasysh mbajtjet e telefonit

36

Edra Cekaj

                55,287

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur janarin si muaj te plote si dhe vlerat e tjera nuk perputhen me borderone.)

37

Eduart Hilaj

                53,393

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote si dhe nuk jane marre parasysh mbajtjet e telefonit

38

Eglantina Bakiu

                36,627

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur leje me shume se cfare i takon).)

39

Elda Subashi

                28,966

Punonje4si nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur vlera te peraferta dhe jo te sakta.)

40

Eliona Haxhiaj

              150,570

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote si dhe nuk jane marre parasysh mbajtjet e telefonit

41

Eljon Hasanbelliu

                26,479

Nga perfaqesuesi i punonjesit eshte llogaritur dhjetori i plote, nderkohe qe punonjesi eshte e larguar ne 24.12.13

42

Elona Mingaj

              214,808

Punonjesi pretendon rroge per janarin e plote, nderkohe qe eshte larguar me 15 janar 2014

43

Elton Beqiri

                44,471

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur vlera te peraferta dhe jo te sakta.)

44

Emilian Bali

                66,342

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote si dhe nuk jane marre parasysh mbajtjet e telefonit

45

Erald Duka

          1,016,195

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur vlera te peraferta dhe jo te sakta.)

46

Erion Kapinova

              328,012

Punonjesi nuk e ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur janarin te plote si dhe demshperblime te pajustifikuara.)

47

Ervis Zelo

                   4,316

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

48

Esa Luadhi

                24,305

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

49

Fitneda Kasa

                39,633

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

50

Gerti Manci

                30,906

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur vlera te peraferta dhe jo te sakta.)

51

Ilda Sulejmani

              666,889

Nga perfaqesuesi i punonjesve jane perdorur vlera bruto ne perllogaritje si dhe demshperblim 12 muaj. Pretendohet janari si muaj i plote.

52

Jorida Peti

                36,331

Punonjesi ka perdorur vlerat te peraferta ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

53

Fisnik Kruja

                10,220

Punonjesi ka perdorur vlerat te peraferta ne perllogaritje si dhe pretendon dieta te pambeshtetura

54

Klaudio TORRAJ

                   9,944

Punonjesi ka perdorur vlerat te peraferta ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

55

Ledia Hysejni

                30,527

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto dhe me perafersi ne perllogaritje

56

Marinela Magnante

          9,005,661

Punonjesi nuk e ka mbeshtetur pretendimin (punonjesi ka llogaritur vlera te peraferta dhe demshperblim 12 paga te pajustifikuar)

57

Marsela Korca

                66,555

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

58

Marsida Toromani

              126,167

Punonjesi nuk ka mbeshtetur pretendimin. Pretendon page te plote per janarin, dhjetorin nentorin, nderkohe qe nuk ka qene e punesuar/deklaruar.

59

Myslym Kokonozi

                35,485

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

60

Rezarta Mema

              416,549

Punonjesi pretendon rroge te plote nderkohe qe eshte larguar qe me 15 janar 2014

61

Rezarta Bregu

              128,458

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe janari si muaj i plote

62

Roland Gjata

                74,680

Nga perfaqesuesi i punonjesit jane perdorur vlerat bruto ne perllogaritje si dhe pretendohet tetori dhe janari si muaj i plote

63

Sibora Belegu

              289,272

 Vlerat e pretenduara nga perfaqesuesi i punonjesit jane me te larta krahasuar me pagen sipas borderose.

64

Spartak Kaso

              913,374

Punonjesi pretendon demshperblim sipas ligjit grek te punes.

65

Mirela Minarolli

              392,652

Punonjesi pretendon demshperblim sipas ligjit grek te punes.

66

 

ur pretendimin (Punonjesi ka llogaritur vlera me perafersi si dhe janarin e plote)

 

 

 

 

PRETENDIMET E KUNDERSHTUARA TE ORGANEVE TATIMORE

21 shtator 2016

U zhvillua ankandi i parë 

 Ankandi i pare mbyllet pa ofertues dhe administratorja e falimentit vendos si me poshte:
>    Ankandi i pare u mbyll pa ofertues.
>    Administratorja e Falimentit znj. Arjeta Çumani vendosi ne baze te Ligjit per Falimentin dhe Standarteve per Administrimin e Mases se Falimentimit, kalimin ne ankand te dyte.
Çmimi per pasurite e siperpermendura do te jete me 50% te vleres te çmimit te tregut.

03 tetor 2016

U zhvillua ankandi i dyte

 Ankandi i dyte mbyllet pa ofertues dhe administratorja e falimentit vendos si me poshte:

Administratorja e Falimentit bazuar ne standardin nr 5 pika 30 i cili cilëson ankandin qe rezulton i pasukseshem dhe

Vendosi:

Ti drejtohet  Komitetit te Kreditoreve per te vendosur per menyren e shitjes se aseteve, per ndjekjen e procedures ne vijimesi.